Overheidsopdracht

Paleis Voor Schone Kunsten

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

Paleis Voor Schone Kunsten | BOZ-WEBSITE-OMNICHANNEL-2020
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Paleis voor Schone Kunsten
Postadres: Ravensteinstraat 23,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: legal
Tel: +32 25078210
E-mail: caroline.grimoux@bozar.be
Internetadres(sen): www.bozar.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363858

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BOZ-WEBSITE-OMNICHANNEL-2020 
Referentienummer: BOZAR-BOZ-WEBSITE-OMNICHANNEL-2020-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72421000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het PSK wil zijn bezoekers een moderne, geïntegreerde ‘digitale en persoonlijke’ ervaring aanbieden om zijn huidige publiek beter te bedienen en nieuwe bezoekers aan te trekken.
Daartoe wil het PSK:
 ‘een digitaal omnichannelapplicatiesysteem’ ontwikkelen dat in eerste instantie de website, een native applicatie voor smartphone/tablet en de integratie van de bestaande systemen omvat;
 een robuust, dynamisch en interoperabel digitaal ervaringsplatform aanbieden met inhoudsbeheer-, e-commerce- en onlinemarketingfuncties die snel kunnen evolueren om zich aan te passen aan de nieuwe verwachtingen van de gebruikers;
 zich toespitsen op de eenvoud van de functies en het gebruik om een betere efficiëntie en productiviteit te garanderen.
De oplossing zou moeten resulteren in een toename van de onlineticketverkoop, de bestellingenstroom gebruiksvriendelijker moeten maken en het aantal oproepen naar de helpdesk moeten verminderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Het PSK wil zijn bezoekers een moderne, geïntegreerde ‘digitale en persoonlijke’ ervaring aanbieden om zijn huidige publiek beter te bedienen en nieuwe bezoekers aan te trekken.  (CPV-code: 48000000-8 ‘Software en informatiesystemen’)  Daartoe wil het PSK:  ‘een digitaal omnichannelapplicatiesysteem’ ontwikkelen dat in eerste instantie de website, een native applicatie voor smartphone/tablet en de integratie van de bestaande systemen omvat;  een robuust, dynamisch en interoperabel digitaal ervaringsplatform aanbieden met inhoudsbeheer-, e-commerce- en onlinemarketingfuncties die snel kunnen evolueren om zich aan te passen aan de nieuwe verwachtingen van de gebruikers; 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-04-01
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-12 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-12
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van state , BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top