Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 22/09/2022

DETAIL

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten | Levering van waterbars, warmedranken automaten en bijbehorende verbruiksproducten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten
Postadres :  Koningin Elisabethlei 22, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  Laurens Smaers
Tel:   +32 32406709
E-mail:   overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):   www.provincieantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458591

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van waterbars, warmedranken automaten en bijbehorende verbruiksproducten  
Referentienummer:   Prov Ant – DOJO-2022/01A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15860000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van automaten voor warme dranken, koffiezetapparaten en waterbars in een huurformule over een (verlengbare) termijn van 60 maanden en de levering van de bijbehorende verbruiksproducten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Automaten en toestellen voor warme dranken en bijbehorende producten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Automaten en toestellen voor warme dranken en bijbehorende producten  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht éénmaal verlengd worden met een periode van één jaar.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Waterbars  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Waterbars  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht éénmaal verlengd worden met een periode van één jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-26  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-26
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-20

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]