Regie Der Gebouwen – Regio Brussel

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 28/07/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel | 1000 Brussel : FOD JUSTITIE - Technisch beheer, exploitatie en onderhoud van de voornaamste technische installaties met TOTALE WAARBORG
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2, BE- 1060  BRUSSEL
E-mail:   cad.sca.bru@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   https://eten.publicprocurement.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453612

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
1000 Brussel : FOD JUSTITIE – Technisch beheer, exploitatie en onderhoud van de voornaamste technische installaties met TOTALE WAARBORG  
Referentienummer:   BRU-2022-221861-21T-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50700000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Technisch beheer, exploitatie en onderhoud van de voornaamste technische installaties met TOTALE WAARBORG
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Technisch beheer, exploitatie en onderhoud van de voornaamste technische installaties met TOTALE WAARBORG  
II.2.7. Looptijd
108   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-29
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De Inschrijvers moeten verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden.Het geleide bezoek vindt plaats na voorafgaandelijke afspraak met :M. VANHOOF, Technisch deskundigTel. : 0479/99.42.99 – mail: michel.vanhoof@buildingsagency.beHet geleide bezoek vindt plaats op : woensdag 17/08/2022 om 10u00 stiptNa het bezoek zal aan de Inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden. Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 2349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Regie der Gebouwen, Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2,  BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 25416973
Fax:   +32 25417001
E-mail:   servicejuridique@regiedesbatiments.be
Internetadres(sen):   http://www.regiedesbatiments.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:- voor de niet geselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerteonregelmatig verklaard werd;- voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen, Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2,  BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 25416973
Fax:   +32 25417001
E-mail:   servicejuridique@regiedesbatiments.be
Internetadres(sen):   http://www.regiedesbatiments.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]