Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 02/08/2022

DETAIL

Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven Vzw | Operatiemicroscoop en image guided system voor het OK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres :  Naamsestraat 105, BE- B-3000  Leuven
Contactpersoon:  Mevrouw Nora Philippé
Tel:   +32 16209598
E-mail:   nora.philippe@hhleuven.be
Internetadres(sen):   http://www.hhleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Operatiemicroscoop en image guided system voor het OK  
Referentienummer:   2021.080
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33122000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat de aankoop, installatie, onderhoudscontract en indienststelling van een operatiemicroscoop en image guided system voor de dienst oogziekten en loopt over een periode van 7 jaar. Het betreft een high-end microscoop die zal ingezet worden voor anterieure chirurgie.
Leveringsplaats:
Regionaal Heilig Hart Ziekenhuis vzw, Operatiekwartier
Consciencestraat, Ingang Leveringen, B-3000 Leuven
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Operatiemicroscoop  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   OK Regionaal ziekenhuis Heilig Hart, Consciencestraat, ingang via leveringen (openingsuren alle werkdagen tussen 8u en 12u), B5 te B-3000 Leuven
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
84   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Image Guided System  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   OK Regionaal ziekenhuis Heilig Hart, Consciencestraat, ingang via leveringen (openingsuren alle werkdagen tussen 8u en 12u), B5 te B-3000 Leuven
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
84   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga na de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’ In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd- Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat, zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd.Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.Berekeningswijze in geval private onderneming:0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen +0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +0,998 x Omzet / Totale bezittingen.(*) winst voor belastingen en interest: indien er een verlies is, dient dit bedrag van een min-teken te worden voorzien.2. * De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet van het bedrijf en van de omzet betreffende de Leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze Z-score score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De Z-score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden.
In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst .
De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. De gevraagde verklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveradressen, bij voorkeur Belgische ziekenhuizen waar het geoffreerde toestel in de afgelopen drie jaar werden geleverd, met de omzet per leveradres. De inschrijver geeft per ziekenhuis een referentie op. 2. Een geldig CE-attest / verklaring van overeenstemming voor de geoffreerde producten.3. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.4. Een beschrijving van de technische uitrusting en productiecapaciteit die de aanbieder inzet teneinde de continuïteit van levering te waarborgen

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver geeft minimaal 3 referenties op.
2. Aanleveren van de gevraagde attesten
3. Aanleveren van de gevraagde attesten en beschrijvingen
4. Aanleveren van de gevraagde beschrijvingen en waarborgen

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-08-31
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-15
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Leuven
F. Smoldersplein 5,  BE- 3000   LEUVEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top