Sck Cen

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Sck Cen | Call for tender: Delivery and installation of 2 centrifugal extraction systems
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN
Postadres: Boeretang 200,,BE-2400 Mol
Contactpersoon: annelies dirkx
Tel: +32 473590240
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338430

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
tender: levering en installatie van 2 centrifugal extraction systemen 
Referentienummer: SCKCEN-2019-034-AD-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering en installatie van 2 centrifugal extraction systemen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: MOL
II.2.4. Beschrijving
levering en installatie van 2 centrifuge en extractie systemen 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: MOL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
SCKCEN
Boeretang 200, BE-2400 MOL
Tel: +32 14332970
Fax: +32 14313765
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]