Sckcen Stichting Van Openbaar Nut

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Sckcen Stichting Van Openbaar Nut | Raamovereenkomst voor levering van drinkwater
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN Stichting van Openbaar Nut
Postadres: Boeretang 200,BE-2400 Mol
Contactpersoon: De heer Tim Swaans
Tel: +32 14332978
Fax: +32 14313765
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor levering van drinkwater 
Referentienummer: 2019-011-TS
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15981000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van drinkwaterfonteinen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: SCKCEN onderzoekscentrum, Boeretang 200 te 2400 MOL
II.2.4. Beschrijving
De drinkwatersystemen dienen rechtstreeks te worden aangesloten op de waterleiding, waarbij het leidingwater gefilterd wordt en werken op een normale netspanning van 220V. De drinkwatersystemen bieden aan: * gekoeld water * gekoeld bruisend water * water op kamertemperatuur Alle aangeboden systemen zijn: – eenvoudig te bedienen – eenvoudig te reinigen (de inschrijver voegt bij zijn offerte de voorschriften voor de reiniging van zijn aangeboden toestellen) – voorzien van een afloop voor niet-gebruikt water naar een opvangbak, rechtstreeks naar de riolering is niet mogelijk! – voorzien van een filtersysteem om het leidingwater te filteren. – zijn voorzien van een CE-label – voldoen aan alle normen van HACCP en BRC O.w.v. hygiëne mag het niet mogelijk zijn om rechtstreeks van de drinkwaterfonteinen te drinken zonder beker, glas, fles,. Voor alle aangeboden systemen dient voldoende technische documentatie ter beschikking gesteld te worden. Verder wordt bij de offerte een overzicht gevoegd van de frequentie en de inhoud van uit te voeren reinigingen en onderhoud. (Onderhoudscontract) De prijzen die worden opgegeven voor de toestellen zijn incl. levering, plaatsing en aansluiting van de toestellen. De inschrijver levert verder alle informatie die nodig is om onze wateraansluiting en stroomvoorziening klaar te maken voor installatie. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aankoop en levering van drinkwater in glazen flessen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: SCKCEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200 te 2400 Mol / VITO NV, Boeretang 200 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
Tweewekelijks leveren van glazen flessen water. Het gaat om aanvullen van drank; de aantallen zijn dus variabel. De gevraagde hoeveelheid zal strikt nageleefd worden.  Bij iedere nieuwe levering dient het leeggoed meegenomen te worden Alle leveringen gebeuren franco De leveringen gebeuren steeds op de aangeduide leveringsplaats 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Enkel voor perceel 1: Een technische fiche van de aangeboden toestellen.

Eventuele minimumeisen:
1. minimum 2 en maximum 5 referenties

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Clubhouse – Boeretang 200, 2400 Mol, België

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20, BE-2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]