Overheidsopdracht

Scrl. Le Logement Molenbeekois

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 29/03/2020

DETAIL

Scrl. Le Logement Molenbeekois | OPDRACHT VAN DIENSTEN BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE BUITENOMGEVING VAN DIVERSE SOCIALE HUISVESTINGSCOMPLEXEN IN SINT-JANS-MOLENBEEK EN TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Le Logement Molenbeekois
Postadres: Sint-Jan-Baptistvoorplein, 27,BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
Contactpersoon: Desmedt Lucie
Tel: +32 490522942
E-mail: ldesmedt@llm.irisnet.be
Internetadres(sen): http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/logement/le-logement-molenbeekois https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371071

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPDRACHT VAN DIENSTEN BESTEMD VOOR HET ONDERHOUD VAN DE BUITENOMGEVING VAN DIVERSE SOCIALE HUISVESTINGSCOMPLEXEN IN SINT-JANS-MOLENBEEK EN TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING. 
Referentienummer: LLM-2020/093-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
de opdracht beoogt het sluiten van een dienstenopdracht voor een periode van vier jaar, in de zin van artikel 2, 22° van de wet van 17 juni 2016, met als voorwerp het onderhoud van de buitenomgeving van diverse sociale huisvestingscomplexen, net als de gemeenschappelijke tuinen ervan en bepaalde privétuinen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Adressen vermeld in bijlage 2 – Samenvattende meetstaat en bijlage 3 – Gedetailleerde inventaris
II.2.4. Beschrijving
De opdracht beoogt het sluiten van een dienstenopdracht voor een periode van 4 jaar. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016, bevinden de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.De inschrijvers moeten het UEA invullen (Uniform Europees Aanbestedingsdocument)(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1498470834586&uri=CELEX:32016R0007)Ze voegen het volgende bij in bijlage:A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het besluit “Plaatsing”:De inschrijver die personeel tewerkstelt dat aan de wet van 27 juni 1969 onderworpen is, voegt een attest bij van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onder een andere lidstaat van de Europese Unie ressorteert en hierboven niet bedoeld wordt, voegt een attest bij dat is uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de socialezekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste kalenderkwartaal verstreken voor de uiterste ontvangstdatum van de offertes.B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het besluit “Plaatsing”:Bij zijn deelnemingsaanvraag voegt de inschrijver een attest waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest betreft de laatste fiscale periode verstreken voor de uiterste ontvangstdatum van de deelnemingsaanvragen.Voor een Belgische inschrijver moet dat attest door de FOD Financiën opgesteld zijn.C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016 Wanneer hij het UEA ondertekent, verklaart de inschrijver:op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten en ze op eenvoudig verzoek binnen 10 dagen aan de aanbestedende dienst te bezorgen (deze documenten zullen gevraagd worden wanneer de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht). 1. StrafbladUittreksel uit het strafblad of gelijkwaardig document uitgereikt door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het betreffende land. De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming zijn aangeduidEen uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document van een gerechtelijke of andere bevoegde overheid van het betreffende land voor elke natuurlijke persoon met beslissingsbevoegdheid aangeduid in de statuten en akten van de vennootschap moeten meegedeeld worden.2. Attest van afwezigheid van faillissement Een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betreffende land waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.Voor de documenten vermeld in punten A/, B/ en 2 maakt de aanbestedende overheid gebruik van Telemarc; ze zullen alleen aan de inschrijvers gevraagd worden indien ze niet via die weg beschikbaar zijn.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1./
Eventuele minimumeisen:
1./

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijvers voegen het volgende bij hun offerte:1/ VerbintenisformulierHet ingevulde verbintenisformulier moet bij de offerte gevoegd worden, op straffe van uitsluiting.Dat document moet door de inschrijver of in geval van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid door elk lid ervan ondertekend zijn die, onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016, verklaren dat zij zich niet in één van de in artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bepaalde uitsluitingsgronden bevinden.2/ AttestenBij zijn offerte voegt de aannemer ofwel het bewijs dat hij over een geldige goedkeuring beschikt, ofwel de documenten die aantonen dat hij aan de voorwaarden van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voldoet. 3/ Documenten betreffende de kwalitatieve selectieDe kwalitatieve selectiecriteria zijn op de technische en professionele bekwaamheid gebaseerd: Criterium 1: Referenties en attestenEen lijst bezorgen van referenties betreffende omgevingsonderhoud (minimaal 2 en maximaal 10) voor een identieke opdracht uitgevoerd door de inschrijver voor rekening van een aanbestedende overheid in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in de voorbije 5 jaar, voor een bedrag van minimaal 100.000 euro btw per referentie, met een beknopte omschrijving van de prestaties, het bedrag van de prestaties, de uitvoeringsperiode en de begunstigde. Alle referenties die buiten het vereiste tijdskader en technische kader vallen worden automatisch uitgesloten.Indien er meer dan 10 referenties worden voorgelegd, worden alleen de eerste 10 onderzocht.Aan de hand van deze lijst kan de aanbestedende overheid beoordelen of de dienstverlener over voldoende ervaring beschikt om de opdracht tot een goed einde te brengen.Recente attesten van goede uitvoering voorleggen voor minstens 2 van de referenties vermeld in voormelde lijst (waarbij de vergelijkbare punten gepreciseerd worden).Criterium 2: kwaliteit van de methodologie voor de onderstaande subcriteria:- Planning – CommunicatiemethodeEen communicatiemethode voorstellen voor de planning en opvolging van de correcte uitvoering van de interventies (maximaal twee A4-pagina’s). – Producten – OmschrijvingEen gedetailleerde omschrijving bezorgen van de gekozen methode om het verbod op het gebruik van fytofarmaceutische producten op te lossen (maximaal twee A4-bladzijden).- Uitrusting – OmschrijvingEen gedetailleerde omschrijving van de uitrustingen bezorgen: de bereidheid om een maximale bescherming en comfort voor de gebruikers te garanderen (maximaal één A4-pagina).De inschrijver moet deel II. A van het UEA invullen en daarop voormelde elementen betreffende de erkenning noteren. Worden er referenties gevraagd, dan vult hij punt C 1 a) van deel IV op het UEA in.Wanneer hij het UEA ondertekent, verklaart de inschrijver:op erewoord in het bezit te zijn van de bedoelde documenten en ze op eenvoudig verzoek binnen 10 dagen aan de aanbesteder te bezorgen (deze documenten zullen gevraagd worden wanneer de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Raadszaal van cvba Molenbeekse Woningen, Sint-Jan-Baptistvoorplein 27, 1080 Brussel.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Er vindt geen plaatsbezoek plaats voorafgaand aan de indiening van de offertes. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-27

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top