Sint-gillis

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Sint-gillis | School JJ-Michel - Opdracht van projectauteur renovatie van het gebouw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Gillis
Postadres :  Van Meenenplein, 39, BE- 1060  Sint-Gillis
Contactpersoon:  Emeline Laboulfie
Tel:   +32 25360287
E-mail:   elaboulfie@stgilles.brussels
Internetadres(sen):   http://stgilles.brussels/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448307

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
School JJ-Michel – Opdracht van projectauteur renovatie van het gebouw  
Referentienummer:   Saint-Gilles-2022_EXTRA_3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige opdracht van projectontwikkelaar voor de renovatie van het gebouw zoals beschreven in het programma in bijlage bij dit bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bordeauxstraat 14-16, 1060 Sint-Gillis
II.2.4. Beschrijving
Opdracht van projectauteur renovatie van het gebouw  
II.2.7. Looptijd
387   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De ondernemers die als architect in België uitoefenen vermelden het inschrijvingsnummer bij de Orde van Architecten van de provincie waaronder hij ressorteert. De ondernemers die als architect in het buitenland hun activiteit uitoefenen voegen een gratis door de Nationale Raad van de Orde van Architecten uitgereikte attest waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om deel te nemen aan een opdracht in België. Dit attest wordt verlangd ongeacht de verplichtingen die aan de ondernemers opgelegd worden om in het land waar ze gevestigd zijn, hun activiteit uit te oefenen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1 : Ervaring van de projectleider2 : Ervaring van de inschrijver met werkzaamheden van beschermde gebouwen3 : Ervaring van de inschrijver met de renovatie van beschermde gebouwen

Eventuele minimumeisen:
1 : Minimaal 3 jaar ervaring
2 : Ten minste 1 referentie ter waarde van € 800.000,00 exclusief btw
3 : Ten minste 1 referentie ter waarde van € 350.000,00 exclusief btw

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-03  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-03
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gemeente Sint-Gillis
Van Meenenplein 39,  BE- 1060  Sint-Gillis
E-mail:   elaboulfie@stgilles.brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]