Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so | Boortmeerbeek, Floreal : sloop en bouwrijp maken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres :  Wijgmaalsesteenweg 18, BE- 3020  Herent
Contactpersoon:  Dries Vancoppenolle
Tel:   +32 16316200
E-mail:   dvancoppenolle@swleuven.be
Internetadres(sen):   www.swleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453883

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Boortmeerbeek, Floreal : sloop en bouwrijp maken  
Referentienummer:   SWaL-sloop-Floreal-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45100000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
SLOOP CAMPINGTERREINEN GOORVELD EN FLORÉAL 1.
VERWIJDEREN VAN RESTAFVAL, CHALETS EN STRUIKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Boortmeerbeek
II.2.4. Beschrijving
SLOOP CAMPINGTERREINEN GOORVELD EN FLORÉAL 1.   VERWIJDEREN VAN RESTAFVAL, CHALETS EN STRUIKEN  
II.2.7. Looptijd
70   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: G5

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1ste aanleg
Smoldersplein 3,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]