Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek | Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres: heilig hartlaan 54,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53771518
E-mail: eddy.devlieger@shmdenderstreek.be
Internetadres(sen): www.shm-denderstreek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338216

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Abscis architecten
Postadres: Jean Baptiste De Ghellincklaan 2,BE-9051 gent
Contactpersoon: Maarten Fouquet
E-mail: info@abscis.be
Internetadres(sen): http://abscis-architecten.be http://http://abscis-architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking 
Referentienummer: SHM Denderstreek-2016/0079/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Oosterzele
II.2.4. Beschrijving
Slopen van bestaand gebouw + nieuwbouw van 39 appartementen met ondergrondse parking 
II.2.7. Looptijd
650 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie adm.bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie adm bestek
Eventuele minimumeisen:
zie admin bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie adm. bestek

Eventuele minimumeisen:
zie adm bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie administratieve bepalingen bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Aalst

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE-9200 dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg, BE-9200 dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
rechtbank eerste aanleg, BE-9200 dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]