Stad Brussel – Departement Openbaar Patrimonium

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 12/05/2022

DETAIL

Stad Brussel – Departement Openbaar Patrimonium | Overheidsopdracht voor de selectieve afbraak en sloop van het Karel Buls atheneum en de uitbreiding van het atheneum Les Pagodes
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Brussel – Departement Openbaar Patrimonium
Postadres :  Anspachlaan, 6 , BE- 1000  Brussel
E-mail:   opp.secretariatcentral@brucity.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443561

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor de selectieve afbraak en sloop van het Karel Buls atheneum en de uitbreiding van het atheneum Les Pagodes  
Referentienummer:   VBX-Architecture-OPP/2022/009-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor de selectieve afbraak en sloop van het Karel Buls atheneum en de uitbreiding van het atheneum Les Pagodes met een oppervlakte van naar schatting 4.000 m², met inbegrip van klaslokalen, een bibliotheek, een cafetaria, een sporthal en buitenruimten, die deel uitmaakt van een algemene duurzame en circulaire doelstelling die betrekking heeft op verschillende domeinen van de bouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Op de site van het Athénée des Pagodes en het Athénée Karel Buls gelegen te 141 Rue de Beyseghem en 88 Avenue de la Sarriette, 1120 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht voor de selectieve afbraak en sloop van het Karel Buls atheneum en de uitbreiding van het atheneum Les Pagodes met een oppervlakte van naar schatting 4.000 m², met inbegrip van klaslokalen, een bibliotheek, een cafetaria, een sporthal en buitenruimten, die deel uitmaakt van een algemene duurzame en circulaire doelstelling die betrekking heeft op verschillende domeinen van de bouw  
II.2.7. Looptijd
730   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-07-08  10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-07-08
Plaatselijke tijd:   10:15
Adres:   Voor onderhavige opdracht is er geen enkele sessie voor opening van de offertes gepland.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het verplichte bezoek ter plaatse zal op 31/05/2022 zijn om 9u30

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-10

Scroll to Top