Overheidsopdracht

Stad Dendermonde

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 15/03/2020

DETAIL

Stad Dendermonde | Aanstelling ontwerper heraanleg Oude Vest
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Mevrouw Martine Schelfaut
Tel: +32 52529200
E-mail: martine.schelfaut@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling ontwerper heraanleg Oude Vest 
Referentienummer: 72_O
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling ontwerper heraanleg Oude Vest 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De dienstverlener dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door voor de gunning van de opdracht de volgende documenten aan te bezorgen:- een certificaat, opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit de jaaromzet blijkt aan erelonen van de inschrijver over de laatste, drie boekjaren Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver minimum een jaaromzet van 700.000 EUR exclusief btw gerealiseerd hebben per boekjaar in 2017, 2018 en 2019.
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. A. STUDIE- EN BEROEPSKWALIFICATIESTen einde de bekwaamheid inzake studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener na te gaan verwachten wij volgende expertises binnen het team dat het project zal uitvoeren en begeleiden: Een projectleider (ingenieur of stedenbouwkundige) die minstens drie jaar ervaring heeft met complexe ontwerpopdrachten publieke ruimte in stedelijke context Twee burgerlijk of industrieel ingenieurs met elk minstens drie jaar ervaring in ontwerp riolering en wegenis een stedenbouwkundige met minstens drie jaar ervaring in het maken van ontwerpplannen voor publieke ruimte in een stedelijke context een landschapsarchitect met minstens drie jaar ervaring in het inrichten van publieke ruime in een stedelijke context een mobiliteitsdeskundige met minstens drie jaar ervaring met het analyseren en ontwerpen van verkeersstromen in een stedelijke contextBij de offerte dienen volgende documenten worden bijgevoegd :- de lijst van de werknemers en hun functie.- het curriculum vitae en diploma van de projectleider die ervaring heeft met complexe ontwerpopdrachten publieke ruimte in stedelijke context alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2017, 2018 en 2019. – het curriculum vitae van de verantwoordelijke ingenieur riolering en wegenontwepr voor de leiding van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2017, 2018 en 2019. – Het cirriculum vitae van de stedenbouwkundige van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2017, 2018 en 2019- Het cirriculum vitae van de landschapsarchitect van het project met aantoonbare ervaring in stedelijke omgeving alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2017, 2018 en 2019- het curriculum vitae van de mobiliteitsdeskundige van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2017, 2018 en 2019Indien nodig kan de aanbestedende overheid contactpersonen opvragen, die de ervaring en de deskundigheid van de opgegeven medewerker kunnen bevestigen. Uit de ingediende documenten moet blijken dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden.Continue beschikbaarheid, inzetbaarheid en vervangbaarheid van de projectmedewerkers – met specifieke aandacht voor de projectleider – gedurende de loop van de opdracht door andere personen met ten minste dezelfde capaciteiten. Hierbij wordt voor het bovengaand aangegeven projectteam per minimaal te voorziene discipline een specifieke vervanger aangegeven.In tabelvorm wordt een overzicht gegeven hoe de dienstverlener voldoet aan de eisen tot technische bekwaamheid. De nodige bewijsstukken worden hieraan toegevoegd.Om geselecteerd te kunnen worden voor de opdracht dient de ontwerper minstens te beschikken over zeven werknemers waaronder twee burgerlijk of industrieel ingenieurs, een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect en een mobiliteitsdeskundige die het project van deze opdracht zullen uitvoeren en begeleiden. De 2 ingenieurs alsook de stedenbouwkundige, de landschapsarchitect en de mobiliteitsdeskundige dienen elk minstens 3 jaar ervaring te hebben in het ontwerp en de begeleiding van gelijkwaardige projecten.Inschrijvingen zonder de bijgevoegde tabel met overzicht van de werknemers of met ontbrekende, bijhorende documenten worden als nietig beschouwd. Na het indienen van de inschrijving kunnen geen bescheiden meer ingediend worden. 2. B. UITGEVOERDE DIENSTENDe inschrijver dient te voldoen aan alle voorwaarden vermeld onder B.1. B.1. Diensten voor het ontwerp en werftoezicht van wegen- en rioleringsdossiersTen einde de bekwaamheid inzake uitgevoerde diensten m.b.t. ontwerp.(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
2. zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Administratief centrum – vergaderzaal 1 – stadsbestuur Dendermonde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top