Stad Ieper

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Stad Ieper | Huur van kerstverlichting : levering, montage, aansluiting, demontage, stockage en onderhoud
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Ieper
Postadres :  Ter Waarde 1, BE- 8900  Ieper
Contactpersoon:  De heer Ronny Larnou
Tel:   +32 57451817
E-mail:   overheidsopdrachten@ieper.be
Internetadres(sen):   www.ieper.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Stad Ieper
Postadres :  Ter Waarde 1, BE- 8900  Ieper
Contactpersoon:  De heer Jan Guillemont
Tel:   +32 57451680
E-mail:   jan.guillemont@ieper.be
Internetadres(sen):   www.ieper.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur van kerstverlichting : levering, montage, aansluiting, demontage, stockage en onderhoud  
Referentienummer:   LOKEC/2022/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98390000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Centrumstraten stad Ieper en straten Ieperse deelgemeenten (zie technisch deel)
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat de huur van kerstverlichting voor de stad Ieper en zijn deelgemeenten. De exacte locaties en randvoorwaarden worden beschreven in het technisch gedeelte van het bestek. De opdracht omvat de levering op de diverse locaties, de montage, de aansluiting, de demontage op de in het bestek bepaalde data/termijnen en het onderhoud (eventuële noodzakelijke interventies bij gebreken).  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-11-14
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-01-13
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd voor een openbaar bestuur tijdens de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. Attesten van de openbare bestuur zijn een pluspunt

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-13  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-13
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Centrale administratie – Secretariaat, Ter Waarde 1 te 8900 IEPER

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]