Stad Lokeren

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Stad Lokeren | Opmaken en drukken van de Infokrant van de stad Lokeren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opmaken en drukken van de Infokrant van de stad Lokeren 
Referentienummer: 19/eu22
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79820000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
De ‘Infokrant Lokeren’ is een informatief en neutraal magazine uitgaande van het Stadsbestuur Lokeren en bestemd voor alle burgers van Lokeren. De stad Lokeren bedeelt op regelmatige basis (maandelijks) deze Infokrant aan haar burgers. Het betreft 11 uitgaven op jaarbasis (juli en augustus = 1 infokrant). Deze Infokrant wordt op 20.000 exemplaren gedrukt. De Infokrant telt in principe 40 pagina’s. De opdracht omvat de opmaak en het drukken van de Infokrant van de stad Lokeren voor de periode september 2019 – augustus 2020.  De mogelijkheid wordt voorzien om de opdracht 2 maal met 1 jaar te verlengen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerpvan de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum ofvan de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover debetrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit deze verklaring moet een minimumomzet van 2 x de waarde van voorliggende opdracht op jaarbasis blijken.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste gelijksoortige diensten uitgevoerd door de inschrijver tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Op deze lijst dient duidelijk de contactpersoon met telefoonnummer te worden vermeld.

Eventuele minimumeisen:
1. Uit deze lijst moeten minimum 3 gelijksoortige (zowel naar aard als naar bedrag) diensten blijken die op een correcte manier werden uitgevoerd.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stadhuis lokaal 2.04 (2de verdieping), 9160 LokerenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]