Stad Lokeren

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Stad Lokeren | Renovatie voormalig Postgebouw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Lokeren
Postadres :  Groentemarkt 1, BE- 9160  Lokeren
Tel:   +32 92353230
E-mail:   cad@lokeren.be
Internetadres(sen):   www.lokeren.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Stad Lokeren
Postadres :  Groentemarkt 1, BE- 9160  Lokeren
Tel:   +32 92353230
E-mail:   cad@lokeren.be
Internetadres(sen):   www.lokeren.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie voormalig Postgebouw  
Referentienummer:   PRIOR2019-7/P2019/7/01-2 (deel 2022)
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Begin 2019 kocht de stad Lokeren het voormalige postgebouw. De uitstraling van dit gebouw is erg groot: het is één van de vier bakens (landmarks) die op elke hoek van de Markt aanwezig zijn: stadhuis, Sint-Laurentiuskerk, stadsmuseum en postgebouw.   Het gebouw is bovendien beschermd als monument.   Door de stad Lokeren werden in 2020 al werken uitgevoerd aan het dak en de dakgoten om de bestaande waterinsijpeling weg te werken. Het betrof de meest dringende en noodzakelijke werken.   De stad zal de dienst Toerisme, die momenteel veel te klein gehuisvest is, onderbrengen op de benedenverdieping.   Ook het archief, momenteel in minder optimale omstandigheden gehuisvest in de Torenstraat, zal naar dit gebouw verhuizen.   Naast deze diensten zullen nog andere bestemmingen toegevoegd worden: polyvalente vergaderruimtes, een exporuimte en, in functie van de toekomstige herinrichting van het huidige administratieve centrum, zal ook de gemeenteraadszaal en een ruimte voor andere ceremoniële gebeurtenissen hierin ondergebracht worden.   Deze opdracht betreft het restaureren en herbestemmen tot administratief centrum van een als monument beschermd postgebouw en het bouwen van een hieraangekoppeld hedendaags bouwvolume dat een archief, exporuimte en gemeenteraadzaal huisvest.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-12-01
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver zijn bedrijvigheid is gestart. De verklaring wordt opgesteld door een interne of externe bedrijfsrevisor of boekhouder. 2. De inschrijver dient het bewijs te leveren dat zijn verzekeraar kan voldoen aan de verzekeringseisen vermeld in het bijzonder bestek. Het opdrachtgevend bestuur stelt hiertoe het formulier “intentieverklaring verzekeringen” ter beschikking dat integraaldeel uitmaakt van het bijzonder bestek. De inschrijver en/of zijn verzekeraar vult de verzekeringsmaatschappij (rubriek 1), de verzekeringsnemer (rubriek 2) en de naam van de persoon in die gemachtigd is door de verzekeraar om het formulier te ondertekenen (rubriek 5).
Eventuele minimumeisen:
1. Het minimale niveau van de totale omzet op jaarbasis dat moet worden behaald bedraagt EUR 35.000.000. In geval van een combinatie van inschrijvers dient minstens één van de leden van de combinatie aan deze vereiste te voldoen.
2. De inschrijver voegt het volledig ingevulde en ondertekende formulier bij zijn offerte.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De relevante studie- en beroepskwalificaties van het personeel dat specifiek voor deze opdracht zal ingezet worden.2. Een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar werden gerealiseerd en die van een gelijkwaardige grootteorde zijn en een gelijkaardig voorwerp, t.t.z. het combineren van nieuwbouw en restauratie. Onder “gerealiseerd” moet worden begrepen: voorlopig opgeleverd. De inschrijver vermeldt per werk op de lijst het opdrachtbedrag, de datum van uitvoering (aanvangsdatum van de werken en datum voorlopige oplevering, desgevallend ook datum van definitieve oplevering), de uitvoeringstermijn en eventuele termijnverlenging, en de naam en contactgegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instantie voor wie de opdracht bestemd was.De inschrijver moet een overzicht (in te vullen in formulier als bijlage gevoegd bij het bijzonder bestek) van 3 relevante SPECIFIEKE werkzaamheden (niet meer, niet minder) voorlopig opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar. Volgende informatie per referentie dient aangeleverd te worden:Algemene informatie:• het uitvoeringsbedrag (excl. BTW) van de (restauratie)werkzaamheden;• het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;• een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht,• de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s);• getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de aanbestedende overheid;• de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden;3. Een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren. 4. Een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de uitvoerder minstens in onderaanneming zal laten uitvoeren.

Eventuele minimumeisen:
1. • Opgave van projectleider restauratie met minimum 10 jaar werfervaring in de restauratie en de Nederlandse taal machtig (CV met referenties + diploma’s);
• Opgave van projectleider nieuwbouw, nutsvoorzieningen en nieuwe architecturale ingrepen met minimum 10 jaar werfervaring in deze domeinen en de Nederlandse taal machtig (CV met referenties + diploma’s);
• Opgave van meestergast/werfleider (permanent aanwezig op de werf!) met minimum 10 jaar werkervaring in de restauratie en de Nederlandse taal machtig (CV met referenties + diploma’s)
• Opgave van meestergast/werfleider (permanent aanwezig op de werf!) met minimum 10 jaar werkervaring in de nieuwbouw, nutsvoorzieningen en nieuwe architecturale ingrepen en de Nederlandse taal machtig (CV met referenties + diploma’s)
De inschrijver verbindt zich ertoe alle onderdelen van de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De inschrijver kan deze in uitvoering slechts vervangen door andere personen indien hij aantoont dat deze personen over dezelfde capaciteiten beschikken als de in de offerte voorgestelde personen en onderaannemers en voor zover de leidend ambtenaar schriftelijk en voorafgaandelijk met de vervanging heeft ingestemd. Er dient ook een geldige reden te worden aangehaald waarom deze vervanging wordt aangevraagd. Pas na akkoord van de leidend ambtenaar zal ingestemd worden met deze vervanging.
2. Uit de 3 relevante specifieke werkzaamheden moet het volgende blijken:
• referentieproject 1: de inschrijver of een combinatie van inschrijvers legt één referentie voor van een overheidsopdracht van een herbestemming van een beschermd monument met een nieuwe architecturale toevoeging met een minimum uitvoeringsbedrag van 5.000.000,00 euro (excl. BTW) voor de totaalopdracht met inbegrip van de technische uitrusting.
• referentieproject 2: de inschrijver of een combinatie van inschrijvers legt één referentie voor van een overheidsopdracht van restauratiewerkzaamheden (gelijkaardig bouwprogramma, d.i. restauratie historisch natuursteenmetselwerk en historische kap- en timmerconstructie) op een beschermd moment met een minimum uitvoeringsbedrag van 2.000.000,00 euro (excl. BTW) voor de restauratieve werkzaamheden.
• referentieproject 3: de inschrijver of een combinatie van inschrijvers legt één referentie voor van een overheidsopdracht uitvoering van architecturaal beton met een minimum uitvoeringsbedrag van 500.000,00 euro (excl. BTW) voor de betonwerkzaamheden.
Om de specifieke informatie aan te leveren, dient de aannemer foto- en planmateriaal aan te leveren (max. 3 pagina’s A4 per referentie, exclusief toe te voegen getuigschriften en processen-verbaal).
Eén referentie mag slechts 2 keer gebruikt worden. Indien één referentie 2 keer gebruikt wordt, dient dit expliciet vermeld te worden.
De aannemer dient verplicht het formulier te gebruiken dat bijgevoegd is bij het bijzonder bestek, voor het aanleveren van de algemene informatie.
3. Voor deze werken moet de uitvoerder minstens instaan voor: bak- en natuursteensteenmetselwerk, voegwerken en dak- en timmerwerken.
4. Verwijzend naar artikel 11.5.3. van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet, in geval van onderaanneming voor gespecialiseerde werkzaamheden, de aannemer aan wie de opdracht is toegewezen per specialiteit schriftelijk aan de opdrachtgever minstens drie onderaannemers opgeven en de garantie bieden dat met één van hen gewerkt zal worden. Die onderaannemers zijn onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot de algemene deskundigheid en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerders. Van dat aantal kan, mits motivatie, afgeweken worden. Als tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn ingevolge duidelijke overmacht, ge.(zie opdrachtdocumenten)

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-16  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Bureau Centrale Aankoopdienst – Stadhuis Lokeren (2de verdieping), Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Op basis van de raming wordt deze opdracht beschouwd als een opdracht klasse 8 – categorie D (algemene aannemingen van bouwwerken).De vermelde aanvangsdatum is onder voorbehoud en wordt in samenspraak met de aannemer vastgelegd.De inschrijver bepaalt zelf de uitvoeringstermijn (onderdeel van de gunningscriteria).Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De inschrijver kan hiervoor een afspraak maken met mevr. Evy Demeyer op telefoonnummer 09 235 31 64 of via email: evy.demeyer@lokeren.be.Er kunnen geen plaatsbezoeken meer afgelegd worden na 02/09/2022!De inschrijver dient het attest van plaatsbezoek dat als bijlage bij het bijzonder bestek gevoegd is, correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]