Overheidsopdracht

Stad Oostende

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/03/2020

DETAIL

Stad Oostende | Wegenis- en rioleringswerken in de Adolf Buylstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Oostende
Postadres: Vindictivelaan 1,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Anja Gregorius
Tel: +32 59258370
E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Internetadres(sen): www.oostende.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: dienst Overheidsopdrachten
Postadres: Vindictivelaan 1,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Anja Gregorius
Tel: +32 59258370
E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be
Internetadres(sen): www.oostende.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegenis- en rioleringswerken in de Adolf Buylstraat 
Referentienummer: 130.W.599
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting Openbaar Domein, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de renovatie van de wegenis in de Adolf Buylstraat. De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: – aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel – vervaardigen van een betonconstructie en aansluiten van de riolering op de bestaande – opbraak van bestaande verhardingen – algemeen droog grondverzet – aanleggen van een magerbetonfundering – aanleg van verharding in geslepen betonstraatstenen – aanleg van afvoergoot in gewapend beton – groenaanleg – straatmeubilair Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina’s of documenten,. Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft. 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en de nodige attesten/bewijzen ONVERWIJLD in te dienen op simpele vraag van de aanbesteder.De te gunnen inschrijver zal per e-mail worden uitgenodigd de nodige attesten/bewijzen van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord ONVERWIJLD in te dienen, zodat de aanbesteder tot verificatie van de verklaring kan overgaan.In toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 hoeft de Belgische inschrijver geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, geen rsz-attest en geen attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen toe te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-06 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-02
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-06
Plaatselijke tijd: 14:30
Adres: De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn in WERKDAGEN.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top