Overheidsopdracht

Stad Roeselare

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/03/2020

DETAIL

Stad Roeselare | ROESELARE : Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - Oude Stadenstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Roeselare
Postadres: Botermarkt 2,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Michiel Geldof
Tel: +32 51269786
E-mail: michiel.geldof@roeselare.be
Internetadres(sen): www.roeselare.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370932

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Infrabureau DEMEY bv
Postadres: Beversesteenweg 314,BE-8800 ROESELARE
Contactpersoon: Valerie Desmet
Tel: +32 51205941
E-mail: valerie.desmet@demey.be
Internetadres(sen): www.demey.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ROESELARE : Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie – De Zilten – Oude Stadenstraat 
Referentienummer: Roeselare-18.65-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
ROESELARE : Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie – De Zilten – Oude Stadenstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Ter Reigerie, De Zilten, Oude Stadenstraat
II.2.4. Beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie, De Zilten en Oude Stadenstraat – aanleggen van bitumineuze verhardingen, bestratingen in betonstraatstenen en waterpasserende betonstraatstenen, grasbetontegels – bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren – bouwen van constructies in gewapend beton – bouwen van een pompstation – doorpersen van gresdoorpersbuizen – plaatsen van trottoirbanden, watergreppels en kantstroken – aanleggen van grasmatten, kruidachtige vegetaties, aanplanten van houtachtige vegetaties 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 001-000000IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-23 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-23
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Stad Roeselare

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Vooraankondiging 2020-505232 dd. 17/02/2020.De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Infrabureau Demey, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare (maa. t.e.m. don. van 10 tot 16u). De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-26

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top