Stad Ronse

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Stad Ronse | MAAIEN VOETBALVELDEN EN ONDERHOUD OMGEVING SPORTZONE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Ronse
Postadres :  Grote Markt 12, BE- 9600  Ronse
Contactpersoon:  Mevrouw Caroline Merchiers
Tel:   +32 55232757
Fax:   +32 55232718
E-mail:   td@ronse.be
Internetadres(sen):   www.ronse.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MAAIEN VOETBALVELDEN EN ONDERHOUD OMGEVING SPORTZONE  
Referentienummer:   W314bis
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77320000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE235
Voornaamste plaats van uitvoering:   SPORTZONE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het maaien en het onderhoud van de voetbalvelden en de omgeving langsheen de sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg.   De basisopdracht is voor 1 jaar en kan 2 keer stilzwijgend verlengd worden.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Op het einde van de basisopdracht kan de opdracht stilzwijgend voor 2 jaar verlengd worden.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. bankverklaring
2. verzekering die de beroepsaansprakelijkheid dekt in geval van schade

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. * De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.3. een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt

Eventuele minimumeisen:
1. lijst met werken
2. lijst
3. verklaring
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 1

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:30
Adres:   stadsbestuur Ronse, Grote markt 12 te 9600 Ronse

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: de inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de Groendienst, Peter Luwaert op het tel.nr. 055/23 28 73De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerteDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State – Griffie
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]