Stad Turnhout

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 06/08/2022

DETAIL

Stad Turnhout | Afsluiten van een raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Turnhout
Postadres :  Campus Blairon 200, BE- 2300  Turnhout
Contactpersoon:  De heer Jan Claes
Tel:   +32 14443374
Fax:   +32 14439275
E-mail:   jan.claes@turnhout.be
Internetadres(sen):   www.turnhout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Personeelspunt
Postadres :  Campus Blairon 200, BE- 2300  Turnhout
Contactpersoon:  De heer Frank Van Springel
Tel:   +32 14443320
E-mail:   frank.vanspringel@turnhout.be
Internetadres(sen):   www.turnhout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.  
Referentienummer:   2022722
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34430000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Afsluiten van een raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het uitvoeren van deze overheidsopdracht
Eventuele minimumeisen:
1. .

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst met referenties die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. minimum 2 referenties voor steden en gemeenten, waarbij het concept “fietspolicy” met de individuele werknemers is afgesloten. Minstens één referentie heeft betrekking op een contract met een entiteit van meer dan 300 werknemers. Minstens één referentie gaat over een opdracht waarbij minimaal 50 fietslease contracten zijn afgesloten. Voor elke referentie wordt minimaal opgegeven: een contactpersoon (met contactgegevens), de omzet van het contract, begin en einddatum, aantal werknemers binnen de organisatie, en het aantal afgesloten contracten binnen de organisatie.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:30
Adres:   Stadskantoor, Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04