Stad Vilvoorde

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 02/03/2018

DETAIL

Stad Vilvoorde | Groenonderhoudswerken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Vilvoorde
Postadres :  stadhuis – Grote Markt , BE – 1800   Vilvoorde
Contactpersoon:   Mevrouw Katrien Vaes
Tel:   +32 22554504
Fax:   +32 22554539
E-mail:   katrien.vaes@vilvoorde.be
Internetadres(sen):   www.vilvoorde.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  dienst openbaar domein en mobiliteit
Postadres :  Buyssestraat (Cyriel) 25 ,BE -1800   Vilvoorde
Contactpersoon:   De heer Pascal Verryken
Tel:   +32 22554601
Fax:   +32 22554786
E-mail:   pascal.verryken@vilvoorde.be
Internetadres(sen):   www.vilvoorde.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoudswerken  
Referentienummer:   Wijkonderhoud 2018-02
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Groenonderhoudswerken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Wijken Centrum en Broek  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   dienst openbaar domein en mobiliteit, Buyssestraat (Cyriel) 25 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-05-01
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Wijken Houtem en Peutie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   dienst openbaar domein en mobiliteit, Buyssestraat (Cyriel) 25 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-05-01
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Wijken Far West en Faubourg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   dienst openbaar domein en mobiliteit, Buyssestraat (Cyriel) 25 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-05-01
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Wijken Kassei en Koningslo  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   dienst openbaar domein en mobiliteit, Buyssestraat (Cyriel) 25 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-05-01
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
geen
Eventuele minimumeisen:
geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of techinsche organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:
Een lijst van minimum 3 referentieprojecten.
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen) , Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-10   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-10
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Stadhuis (inkom Lange Molensstraat), zaal Frans Poot, 2de verdieping Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE – 1040   Brussel (Etterbeek)

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
U kan binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de kennisgeving een vordering tot schorsing indienen bij de Raad van State.U kan een beroep tot nietigverklaring instellen binnen een termijn van zestig dagen na kennisgeving van de beslissing. Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]