Overheidsopdracht

Stad Waregem

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 08/04/2020

DETAIL

Stad Waregem | Plaatsen grachtelementen en vernieuwen betonbaan in de Leemputstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Waregem
Postadres: Gemeenteplein 2,BE-8790 Waregem
Contactpersoon: De heer Christoph Bauwens
Tel: +32 56621275
Fax: +32 56621223
E-mail: christoph.bauwens@waregem.be
Internetadres(sen): www.waregem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Waregem
Postadres: Gemeenteplein 2,BE-8790 Waregem
Contactpersoon: De heer Christoph Bauwens
Tel: +32 56621275
Fax: +32 56621223
E-mail: christoph.bauwens@waregem.be
Internetadres(sen): www.waregem.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen grachtelementen en vernieuwen betonbaan in de Leemputstraat 
Referentienummer: 2020/TD/SD/025
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Leemputstraat
II.2.4. Beschrijving
De werken in de Leemputstraat omvatten: – Uitbraak van betonverharding – Grondverzet – Aanleggen onderfundering en fundering – Aanleggen cementbetonverharding – Aanleggen uitwijkstrook – Plaatsen drainerende betonelementen – Profileren gracht 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Attest beroepsrisico’s en burgerlijke aansprakelijkheid
Eventuele minimumeisen:
Attest verzekering beroepsrisico’s en burgerlijke aansprakelijkheid.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie erkenning

Eventuele minimumeisen:
Zie erkenning
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-12 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-12
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: E-tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-08

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top