Stadsbestuur Izegem

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/03/2018

DETAIL

Stadsbestuur Izegem | Onderhoud van KWS- verhardingen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stadsbestuur Izegem
Postadres :  Korenmarkt 10 , BE – 8870   Izegem
Contactpersoon:   De heer Jurgen Comptaert
Tel:   +32 51337305
Fax:   +32 51314867
E-mail:   jurgen.comptaert@izegem.be
Internetadres(sen):   www.izegem.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud van KWS- verhardingen  
Referentienummer:   1.2018.673.2.0.3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45230000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   DIVERSE LOCATIES, 8870 Izegem
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud van KWS- verhardingen  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-11   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-09-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-11
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   STADHUIS, Korenmarkt 10 te 8870 Izegem Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE – 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]