Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of -verwezenlijking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Tel:   +32 92410650
E-mail:   aankoop@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454267

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of -verwezenlijking  
Referentienummer:   TMVW-ALL-22-002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of veiligheidscoördinatieverwezenlijking. Deze raamovereenkomst schept een contractueel kader en legt de
voorwaarden van de dienstverlening vast die in acht genomen zullen worden bij het uitvoeren van latere opdrachten voor TMVW, de aandeelhouders/partners van Creat en de deelnemers van TMVS.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of -verwezenlijking  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-08  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-08
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De vooropgestelde werkwijze en modaliteiten m.b.t. deze raamovereenkomst enerzijds en dewerking van de aankoopcentrale CREAT anderzijds, worden toegelicht tijdens een vrijblijvendeonline infosessie op dinsdag 23 augustus 2022 om 11u00.Geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan deze infosessie, worden verzocht hunaanwezigheid (incl. vermelding van de e-mailadressen van alle deelnemers) per e-mail aanaankoop@farys.be te bevestigen, en dit uiterlijk op donderdag 18 augustus 2022 vóór10u00. Gelieve in deze e-mail het dossiernummer ALL-22-002 te vermelden, alsook reeds uweventuele vragen op te lijsten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]