Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 29/05/2023

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de site FC Muide gelegen te Gent
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Sanne Van Vaerenbergh
Tel:   +32 92400557
E-mail:   Sanne.VanVaerenbergh@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=482931

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de site FC Muide gelegen te Gent  
Referentienummer:   TMVW-SPORT-061-22-008 bis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De stad Gent beschikt over een voetbalaccommodatie op de site Standaard Muide. Deze is gelegen aan de Galvestonstraat te Gent. De opdracht dient in zijn totaliteit benaderd te worden. Het gewenste programma kan als volgt bepaald worden:
– Realisatie van een extra kunstgrasveld voor de jeugd;
– Uitbreiding van de bestaande kleedkameraccommodatie met 2 extra groepskleedkamers en een clublokaal. Hiervoor dient er speciale aandacht besteed te worden aan de stabiliteit van het bestaande kleedkamergebouw;
– Optimalisatie van de bergingen;
– Omgevingsaanleg: aanleg parking en paden;
– Het voorzien van extra maatregelen tegen geluidsoverlast ten aanzien van de buurtbewoners;
– Luchtbehandeling cafetaria en verzamelplaats/opslag voor afval.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Infrastructuurwerken en technieken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent
II.2.4. Beschrijving
Infrastructuurwerken en technieken  
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Aanleg kunstgrasveld en omgevingsaanleg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent
II.2.4. Beschrijving
Aanleg kunstgrasveld en omgevingsaanleg  
II.2.7. Looptijd
75   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-04  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-04
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Om ontvankelijk te zijn, dient het beroep ingediend te worden binnen 15 dagen na de kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig art. 15, of binnen 60 dagen na de kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig art. 14.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30