Universitaire Medisch Centrum Sint-pieter

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Universitaire Medisch Centrum Sint-pieter | CONSULTANCYOPDRACHT - Structurering aankoopafdeling UMC SINT-PIETER
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitaire Medisch Centrum Sint-Pieter
Postadres :  Hoogstraat 322, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Algemene directie
Tel:   +32 5354801
E-mail:   secretariat_dg@stpierre-bru.be
Internetadres(sen):   http://www.stpierre-bru.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483441

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CONSULTANCYOPDRACHT – Structurering aankoopafdeling UMC SINT-PIETER  
Referentienummer:   CHU Saint-Pierre-2023-030-MB-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
levering van diensten in het kader van de consultancyopdracht voor aankoop voor een totale duur van 24 maanden (12 maanden, tweemaal verlengbaar met perioden van 6 maanden voor een totaal van 2 jaar).
Met een functie van externe projectleider bestaat de opdracht erin bijstand te verlenen in het kader van:
– de tenuitvoerlegging van een nieuwe organisatie van de aankoopafdeling in al haar onderdelen, met inbegrip van het management
– de bepaling van de geschikte profielen en bijstand bij hun aanwerving (opstellen van de functiebeschrijvingen, screenen van de kandidaturen, eventuele deelname aan het selectiepanel als externe deskundige enz.)
– de bijscholing en het plan voor continue opleiding (overheidsopdrachten, onderhandelingstechnieken, .)
– de uitwerking, opstelling, documentatie en archivering van interne procedures die inherent zijn aan de goede werking van de dienst (opstelling van procedures, modellering van ‘processen’ volgens de ‘Business Process Model & Notation’-methode enz.).
– de bijstand aan het ziekenhuis bij de coördinatie van de taken van het interne team tot de aanwerving van de nieuwe interne aankoopverantwoordelijke van het ziekenhuis.
– de vaststelling van indicatoren om de ontwikkeling van de opdracht en met name de mate van autonomie en professionalisering van de aankoopafdeling op te volgen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
levering van diensten in het kader van de consultancyopdracht voor aankoop voor een totale duur van 24 maanden (12 maanden, tweemaal verlengbaar met perioden van 6 maanden voor een totaal van 2 jaar).   Met een functie van externe projectleider bestaat de opdracht erin bijstand te verlenen in het kader van:   – de tenuitvoerlegging van een nieuwe organisatie van de aankoopafdeling in al haar onderdelen, met inbegrip van het management   – de bepaling van de geschikte profielen en bijstand bij hun aanwerving (opstellen van de functiebeschrijvingen, screenen van de kandidaturen, eventuele deelname aan het selectiepanel als externe deskundige enz.)   – de bijscholing en het plan voor continue opleiding (overheidsopdrachten, onderhandelingstechnieken, .)   – de uitwerking, opstelling, documentatie en archivering van interne procedures die inherent zijn aan de goede werking van de dienst (opstelling van procedures, modellering van ‘processen’ volgens de ‘Business Process Model & Notation’-methode enz.).   – de bijstand aan het ziekenhuis bij de coördinatie van de taken van het interne team tot de aanwerving van de nieuwe interne aankoopverantwoordelijke van het ziekenhuis.   – de vaststelling van indicatoren om de ontwikkeling van de opdracht en met name de mate van autonomie en professionalisering van de aankoopafdeling op te volgen  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
12 maanden, tweemaal verlengbaar met perioden van 6 maanden voor een totaal van 2 jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-23  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-06-23
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State België
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State België
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State België
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23