Verko

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Verko | Openbare procedure voor het ophalen en verwerken van gewoon puin afkomstig van de recyclageparken van Verko.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Verko
Postadres :  Bevrijdingslaan 201, BE- 9200  Dendermonde
Contactpersoon:  Nico Van Riel
Tel:   +32 474296378
E-mail:   nico.vanriel@dds-verko.be
Internetadres(sen):   www.dds-verko.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476914

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor het ophalen en verwerken van gewoon puin afkomstig van de recyclageparken van Verko.  
Referentienummer:   Verko-RP Gewoon puin 2023-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ophalen en verwerken van gewoon puin afkomstig van de recyclageparken van Verko in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ophalen en verwerken van gewoon puin afkomstig van de recyclageparken van Verko in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-07-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-07-01
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan door het opdrachtgevend bestuur driemaal (3x) worden verlengd voor een periode van één (1) jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-07-30
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-25
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapssstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22