Visitflanders

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 12/02/2020

DETAIL

Visitflanders | Deze aankondiging betreft een toevoeging van een niet-officiële, Duitse vertaling van de opdrachtdocumenten van: "Raamovereenkomst voor diensten voor de promotie in Duitsland van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming."
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Toerisme Vlaanderen
Postadres: Grasmarkt 61,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25040337
E-mail: robby.swiggers@toerismevlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.toerismevlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366511

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Deze aankondiging betreft een toevoeging van een niet-officiële, Duitse vertaling van de opdrachtdocumenten van: “Raamovereenkomst voor diensten voor de promotie in Duitsland van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming.” 
Referentienummer: Toerisme Vlaanderen-TVL/2019/1384/DUI-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op een raamovereenkomst voor diensten voor de promotie in Duitsland van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming voor korte vakanties.

Het betreft de conceptuele en/of grafische uitwerking, uitvoering, meting en rapportering van promotieacties. De strategie en de planning wordt aangeleverd door Toerisme Vlaanderen.
De promotieacties kunnen bestaan uit een mix van online en offline communicatiekanalen.
De promotieacties worden in de meeste gevallen in samenwerking met onze partners uit de reisindustrie of uit de media opgesteld. Daarom noemen wij dit B2B2C. De eindklant is hoofdzakelijk de toerist die potentieel onze bestemming wil bezoeken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): DE
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op een raamovereenkomst voor diensten voor de promotie in Duitsland van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming voor korte vakanties.  Het betreft de conceptuele en/of grafische uitwerking, uitvoering, meting en rapportering van promotieacties. De strategie en de planning wordt aangeleverd door Toerisme Vlaanderen. De promotieacties kunnen bestaan uit een mix van online en offline communicatiekanalen. De promotieacties worden in de meeste gevallen in samenwerking met onze partners uit de reisindustrie of uit de media opgesteld. Daarom noemen wij dit B2B2C. De eindklant is hoofdzakelijk de toerist die potentieel onze bestemming wil bezoeken. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 026-059299IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-06 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  DE, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-06
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10

Scroll to Top