Overheidsopdracht

Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen – Afdeling Projectrealisatie – Dienst Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/04/2020

DETAIL

Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen – Afdeling Projectrealisatie – Dienst Infrastructuur | MOERBEKE: Aanleg publieke ruimte voor het dossier 'Maluslaans'
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen – afdeling Projectrealisatie – dienst Infrastructuur
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25054290
Fax: +32 25054201
E-mail: johan.criquielion@vmsw.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371558 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371558

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MOERBEKE: Aanleg publieke ruimte voor het dossier ‘Maluslaans’  
Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-WI 2006/0972/08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
het rooien van struikgewas, bomen en stronken.
het insnijden op de volledige diepte van de cementbetonverharding.
het insnijden op de volledige diepte van de bitumineuze verharding.
de opbraak van bestaande verhardingen van rijwegen, voetpaden, fietspaden, opritten en straatgoten.
de opbraak van waterslikkers/rioolmonden met betonbakken.
de opbraak van de bestaande riolering.
de omzichtige opbraak van de bebakening.
het uitvoeren van het droog grondverzet.
het profileren van sloten.
Blz. 3 van 74
Hfdst-1 VMSW
het aanbrengen van geotextiel.
het geschikt maken van de zate met steenslag of rolgrind en het verdichten van de grond.
het aanleggen van een tijdelijke bitumineuze (d = 6 cm).
het aanleggen van een rijwegverharding in waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100 mm, op steenslagbed (d = 4 cm), op fundering van waterdoorlatend schraal beton (d = 20 cm).
het aanleggen van een geprefabriceerde kantstrook type IIE1 op fundering van schraal beton (d = 15 cm).
het plaatsen van ingedolven geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type ID1, op fundering van schraal beton (d = 10 cm).
het plaatsen van paaltjes.
het terugplaatsen van de bebakening, nieuw te leveren of afkomstig van de opbraak.
het aanpassen van sleutelmonden van nutsleidingen aan de hoogte van de nieuwe verharding.
het plaatsen van poreuze betonbuizen ø 0,40 m met fundering met zandcement en omhulling van draineerzand.
het plaatsen van geprefabriceerde betonnen inspectieputten.
het plaatsen van straatkolken.
het maken van kopmuren in beton.
het plaatsen van geprefabriceerde huisaansluitputjes.
het verwerken van teelaarde.
verwerken van meststof.
aanleg van grasmat door bezaaiing.
het aanplanten van houtachtige en niet-houtachtige gewassen.
het maaien van gras.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Moerbeke
II.2.4. Beschrijving
Moerbeke: Aanleg publieke ruimte voor het project ‘Maluslaan’ 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
geldig RSZ attest

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-12 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-12
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: VMSW – afdeling Projectrealisatie – dienst Infrastructuur, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top