Vmsw Dienst Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/03/2018

DETAIL

Vmsw Dienst Infrastructuur | Aanleg publieke ruimte
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VMSW Dienst Infrastructuur
Postadres :  Havenlaan 88, bus 94 , BE – 1000   Brussel
Tel:   +32 25054259
E-mail:   katja.feodorova@vmsw.be
Internetadres(sen):   www.vmsw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301631

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg publieke ruimte  
Referentienummer:   aGI-WI 2013/0704/04-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
infrastructuurwerken op de wijk St. Odilialaan te Hamont-Achel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hamont-Achel
II.2.4. Beschrijving
infrastructuurwerken op de wijk St. Odilialaan  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
50   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
geldig RSZ attest

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-03   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-09-30
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-03
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 – aanbestedingslokaal 5.AB.C.03 te 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE – 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE – 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE – 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]