Vzw Vrij Katholiek Onderwijs

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Vzw Vrij Katholiek Onderwijs | VKO Buggenhout - Gevelrenovatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Vrij Katholiek Onderwijs
Postadres: Kloosterstraat 15,BE-9255 Buggenhout
Tel: +32 52338500
E-mail: sdeblock@abetec.be
Internetadres(sen): http://www.vincentrum.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337843

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Abetec architecten & ingenieurs
Postadres: Poldergotestraat 1,BE-9240 Zele
Contactpersoon: ir.arch. Paul De Clercq
E-mail: pdeclercq@abetec.be
Internetadres(sen): http://www.abetec.be http://www.abetec.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VKO Buggenhout – Gevelrenovatie 
Referentienummer: VKO te Buggenhout-140039-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Gevelrenovatie : Ruwbouw en afwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Schoolstraat 22, Buggenhout
II.2.4. Beschrijving
Gevelrenovatie : perceel ruwbouw en afwerking 
II.2.7. Looptijd
110 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-10
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Kloosterstraat 15 Grote vergaderzaal, Buggenhout

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]