Wolu-facilities – Vereniging Onderworpen Aan De Wet Van 8 Juli 1976

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 20/09/2022

DETAIL

Wolu-facilities – Vereniging Onderworpen Aan De Wet Van 8 Juli 1976 | OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN VAN BIOLOGISCH FRUIT, BIOLOGISCHE DIEPVRIESGROENTEN EN FRUIT, GROENTEN EN VOORGEKOOKTE AARDAPPELEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Wolu-Facilities – Vereniging onderworpen aan de Wet van 8 juli 1976
Postadres :  Karrestraat, 27, BE- 1200  Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel:   +32 27777147
Fax:   +32 27791633
E-mail:   publicprocurement@cpas.woluwe1200.be
Internetadres(sen):   https://www.wolufacilities.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458905

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN VAN BIOLOGISCH FRUIT, BIOLOGISCHE DIEPVRIESGROENTEN EN FRUIT, GROENTEN EN VOORGEKOOKTE AARDAPPELEN  
Referentienummer:   WF-FRUITS – LEGUMES – 2023-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15300000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht is een overheidsopdracht voor de levering van de volgende voedingsmiddelen: fruit, groenten en aardappelen. Deze voedingsmiddelen zijn bestemd voor gebruik in het kader van de cateringactiviteiten van de Hoofdstuk XII-vereniging Wolu-Facilities, en met name voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en de patiënten van het geriatrisch revalidatiecentrum.

Meer informatie over de leveringen is terug te vinden in de bijgevoegde inventaris.

Deze opdracht is onderverdeeld in drie percelen:

Perceel 1: biologisch fruit
Perceel 2: biologische diepvriesgroenten
Perceel 3: groenten, vers fruit – voorgekookte aardappelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
biologisch fruit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Karrestraat 27 – 1200 Sint-Lambrechtswoluwe
II.2.4. Beschrijving
Leveringen van biologische fruit  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de wet van 17 juni 2016 kan een opdracht vanaf de sluiting ervan een of meer verlengingen omvatten die beginnen te lopen op de begindatum van de overeenkomst, zoals vermeld in de brief van kennisgeving aan de inschrijver van de aanvaarding van zijn offerte.     De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen voor drie bijkomende periodes van elk een jaar met dezelfde opdrachtnemer voor zover de voorwaarden van genoemde opdracht dezelfde blijven. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag en zonder reactie van de partijen, wordt de opdracht automatisch verlengd.    

Lot   2

II.2.1. Benaming
biologische diepvriesgroenten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Karrestraat 27 – 1200 Sint-Lambrechtswoluwe
II.2.4. Beschrijving
leveringen van biologische diepvriesgroenten  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de wet van 17 juni 2016 kan een opdracht vanaf de sluiting ervan een of meer verlengingen omvatten die beginnen te lopen op de begindatum van de overeenkomst, zoals vermeld in de brief van kennisgeving aan de inschrijver van de aanvaarding van zijn offerte.     De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen voor drie bijkomende periodes van elk een jaar met dezelfde opdrachtnemer voor zover de voorwaarden van genoemde opdracht dezelfde blijven. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag en zonder reactie van de partijen, wordt de opdracht automatisch verlengd.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
GROENTEN, VERS FRUIT EN AARDAPPELEN  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Karrestraat 27 – 1200 Sint-Lambrechtswoluwe
II.2.4. Beschrijving
leveringen van GROENTEN, VERS FRUIT EN AARDAPPELEN  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de wet van 17 juni 2016 kan een opdracht vanaf de sluiting ervan een of meer verlengingen omvatten die beginnen te lopen op de begindatum van de overeenkomst, zoals vermeld in de brief van kennisgeving aan de inschrijver van de aanvaarding van zijn offerte.     De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht te verlengen voor drie bijkomende periodes van elk een jaar met dezelfde opdrachtnemer voor zover de voorwaarden van genoemde opdracht dezelfde blijven. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag en zonder reactie van de partijen, wordt de opdracht automatisch verlengd.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een verklaring betreffende de globale omzet en de omzet van het activiteitendomein waarop de opdracht betrekking heeft in de voorbije drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of het begin van de activiteiten van de inschrijver, voor zover de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar is
Eventuele minimumeisen:
Minimumniveau(s):
Perceel 1: minimaal € 20.000 globale jaarlijkse omzet
Perceel 2: minimaal € 30.000 globale jaarlijkse omzet
Perceel 3: minimaal € 80.000 globale jaarlijkse omzet

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid door bij zijn offerte een lijst te voegen van de belangrijkste vergelijkbare leveringsopdrachten die werden uitgevoerd in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de betrokken aanbesteding, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmeling. Als “soortgelijk” in de zin van de vorige alinea wordt beschouwd een opdracht voor leveringen van voedingsmiddelen die gelijkaardig zijn aan het perceel waarvoor hij een offerte indient Indien de bestemmeling openbaar is, wordt de levering bewezen door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd. Indien de bestemmeling privé is, wordt het certificaat opgesteld door de koper; bij gebrek hieraan wordt een eenvoudige verklaring van de leverancier aanvaard. Indien de inschrijver een offerte indient voor meerdere percelen van de opdracht, verstrekt hij drie referenties voor elk van de betrokken percelen. De inschrijver moet een kopie bezorgen van de erkenningscertificaten (EEG-kwaliteitslabels) uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) voor het/de perceel/percelen waarvoor hij reageert. De inschrijver moet minstens beschikken over: – een certificaat met een geldigheidsduur die de looptijd van de opdracht dekt, voor het/de desbetreffende perceel/percelen van het type HACCP, IFS, BRC of ISO 21000/22000; – OF een ander intern controlesysteem waarvan de inhoud duidelijk gedetailleerd zal worden in de offerte. De inschrijver die een offerte indient voor percelen 1 en/of 2 moet houder zijn van een CERTISYS-certificaat of gelijkwaardig.

Eventuele minimumeisen:
De technische bekwaamheid van de inschrijver zal zijn bewezen zodra de inschrijver de uitvoering van drie contracten voor voedingsmiddelen met biologisch fruit (perceel 1) en/of biologische diepvriesgroenten (perceel 2) en/of vers fruit – groenten – voorgekookte aardappelen (perceel 3) tijdens de laatste drie kalenderjaren aantoont.
De waarde van elk van deze drie overeenkomsten moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan:
– Perceel 1: € 20.000
– Perceel 2: € 5.000
– Perceel 3: € 45.000

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-20  20:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-20
Plaatselijke tijd:   20:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschaapstraat 33,  BE- 1040  Etterbeek
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van het Wet betreffende de motivering, deinformatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-21

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]